תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

 

 


(ליכשמ) השנמ ןהכ

,ה םכירדמ רנימס רגוב ,ץולחה תעונתל ףרטצה .1927 תנשב דאדגבב דלונ
.הנגהה עורזב רוזיא דקפמכ שמש ,תיעוצקמ הרשכה תדעו זכר
.לודגה רבשמה תובקעב ןיריש רצק ךוכרכ ךרד הצרא הלע1949 תנשב
.יאמצע ןובשח האורכ קסועו ,ןובשח תייאר דמל .םינש 18כ םינדע בשומ רבח היה

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(ןבואר) המלש ןהכ

.תוצובק ךירדהו םיכירדמל רנימסב ףתתשה .1929 תנשב הראמעב דלונ
תודסומ םע רשקה לע יארחא היה הימחנו ארזע עצבמב .רמוח תרבעהב קסע
.הצרא הלע 1951 תנשב .הליהקה שאר םע רקעבו הליהקה
,הנבי רפכב הרומ רותב ליחתה ,ןיקצומ תיירקב םירומל רנימסב דמל
.םינש 15 ךשמב רפס תיב להנמ ןגסכ שמשו ןולוחל רבע 1956 תנשב
.םידומלב םישלח םידליל רוזעל בדנתה.קנבב דיקפכ דבע ותשירפ רחאל
.ןולוחב קאריע יאצוי לש התומעה ריכזמכ שמיש

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

הביבא (שמש) יתיוכ

רנימסב הפתתשה ,ץולחה תעונתל הפרטצה .1933 תנשב הרצבב הדלונ
.הילעל םידמעומ ונסכאתה הירוה תיבב ,תוצובק הכירדה, הכרדה
רחאלו ,הינתנב רעונה תילע הנחמב הדבע .סרפ ךרד התלע 1950 תנשב
תילאיצוס הדובעל רפס תיב תרגוב.ןג תמר תיירעב תילאיצוס תדבועכ ןכמ
.ופי ביבא-לת תיריע לש

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

  (ןונמא) טרבלא הפילכ

שולש ךירדה ,1948 תנשב םיכירדמ רנימסב ףתתשה .1933 תנשב דדגבב דלונ
רטשמהמ חרב 1949 תנש ףוסב .הנגהה תורוש רבח םג היה ,ץולחה תעונתב תוצובק
רבעוהו סרפ תרטשמ ידי לע לובגב ספתנ, "אראמע" ךרד סרפל יקאריעה
."המדק" ץוביקב ןיערגל ףרטצה ועיגה םע .ץראל שרוג םשמו ןארהטב טפשמל
בורק תיאבצ הקינורטקלא רוציי להנמ רותב דבע הב "ןארידת" ידבוע ינושארמ היה
הצרמ ,{היקרוטב רקיעב }םילויט ךירדמ םג היה רתייה ןיב .םינש 30 -ל
הדוגאה לש "הימונורטסא" ןועברה ךרועו םייתעבגב םיבכוכה הפצמב הימונורטסאל
.הימונורטסאל תילארשיה

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

םילס הפילכ

ץולחה תעונת לש הימיקמו םיפרטצמה ינושארמ .1921 תנשב דאדגב דלונ
רוגיבא לואש םע שגפנ,(הדארכ) רוזא דקפמ דיקפתב שמש הנגהה עורזו
ארזע עצבמ תפוקתב ,הנגהה ןוגראל קשנ תשיכרב קסע .קאריעב ורוקב תעב
יתלב ךרדב הלע .תונוטלשהו היילעה ישאר םע רשקב היה הימחנמו
אוביל םישרומה םידיחיה ןיב היה ,רחסמב קסע ל"וחב .סרפ ךרד תילאגל
.תואלקחו רחסמב קסע ץראב .קשנ

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

הסדה (יאגא) בתכ

.'ה רנימסב הפתתשה ,ץולחה תעונתל הפרטצה .1930 תנשב דאדגבב הדלונ
.קשנ קילס הקזחה התיבב .תודעו רפסמב הרבח ,רענ תוצובק הכירדה
ןכמ רחאל ,המדק ץוביקל הפרטצה .סרפ -הרצב ךרד תילאגל יתלב התלע
.רוזא תזכר לש דיקפתב השרפו ת"מענב הדבע

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

ןליא (לובלב) בל

תדעו רבח ,רעונ תוצובק ךירדה ,'ט רנימס רגוב .1932 תנשב דאדגבב דלונ
להינ .הצרא הלע 1951 תנשב .ףינסה תצעומ רבח.תוריכזמ רבח ,תוברת
.2003 תנשב רטפנ . 'ט ינוריע ןוכיתה רפס תיבב הנוילעה הביטחה תא

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(ףולז) הממור בל

הרבח ,רעונ תוצובק הכירדה .'ט רנימס תרגוב .1932 תנשב דאדגבב הדלונ
.ל"חנב התרשו ץוביקל הפרטצה .הצרא התלע 1951 תנשב .ןוגראה תדעווב
.תואלמגל התשירפ דע תואלקחה דרשמב הריכזמכ הדבע

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(הניגר) הילצרה (חמצ) ייקול

הכירדה ,לצומב םיכירדמ רנימסב הפתתשה .1933 תנשב ליבראב הדלונ
הקזחוה ,התיבב ינויצ רמוח תאיצמ ןיגב הרטשמה י"ע הרצענ .תורענ
21 ךשמב בער תתיבשב הפתתשה .תושק התנועו דאדגבב םישנ אלכב
,הרומ רותב הדבע .הצרא התלע 1951 תנשב .(תומצ טרסה תרובג) םימי
החלשנ ןויצ תריסאכ הרכוה .הפיח תטיסרבינואב ראות ידומיל המייס
תא תרפסמ םינש ךשמבו ,הרופיס תא רפסל םיימואל ןיב םיסרגנוקל
.ל"הצבו םיצוביקב ךוניח תודסומב הרצעמ רופיס
.ליברא ידוהיל התומעה תלהנה ירבח לע תינמנ

תומשה תמישרל הרזחב