תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

 

 

(ןימינב) ףסוי יפצומ

תעונתב לעפ1951-1947 םינשב .1931 תנשב חלאצ תעלקב דלונ
הרצבב םייקתהש רנימסב ףתתשה .הרצבו הראמע :םיפינסב ץולחה
היה ותיבב ,הנגהה עורזב רבח .תוברתה תדעוב רבחו ךירדמכ שמשו
םילהנמל יתנש וד ס"יב רגוב 1951 תנשב הצרא הלע.ירוזא קשנ קילס
דבע הפיח תטיסרבנואב חרזמה יעדמב ןושאר ראות לעבו םיריכב
דרשמב תרש..םיטועמל הדיחיה להנמכ ןוכישה דרשמב
..1996תנשבתואלמגל ותשירפל דע 1981 תנשמ דסומה- הלשממה שאר

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

חילצמ רומ

ץולחה תעונתל ףרטצה ןוכית רפס תיב רגוב .1930 תנשב הראמע ריעב דלונ
עצבמ תרגסמב הילעב ליעפ היה,ךירדמ לש דיקפת אלמ "רימע ףינס" וריעב
תיבב תובר םינש ךשמב הארוהב קסעו הצרא הלע 1951 תנשב ."הימחנו הרזע"
.יכאלמ תירקמ ארזע דרומ ררושמהו רפוסה לש ויחא אוה.ןולקשאב ןוסלנצכ רפסה
.2005 תנשב רטפנ

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

 

הנליא תילגרמ (םהרבא) רומ

תוצובק הכירדה ,םיכירדמ רנימס תרגוב .1931 תנשב דאדגבב הדלונ
1951 תנשב .םיקילסב הקסעו הנגהה עורזל הפרטצה .םירגובמו םירענ
דע ךוניחה דרשמב הארוהב הקסע ,םירומל רנימס תרגוב .הצרא התלע
.תואלמגל התשירפ

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

והילא דרומ

תחרבהל עצבמב עייס 1942-1943 םינשב .1925 תנשב דאדגבב דלונ
ץולחה תעונתל ףרטצה.סרפ ךרד ץראל סורדנא אבצמ םינלופ םילייח
קשנ תרבעהב קסע ןכו םיתבב קשנל םיקילס הנב הב ,הנגהה עורזלו
תילאגל יתלב הלע 1949 תנשב .הכרדההו דומילה תותכל םיקילסהמ
.סרפ -ןיקנ'ח ךרד

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

תימלוש הירומ

.סנאילא רפסה תיבב הרומ התיה .1925 תנשב הרצבב הדלונ
הכירדה .'א רנימסב הפתתשהו ץולחה תעונתל הפרטצה 1944 תנשב
עצבמב התלע 1947 תנשב .הנגהה עורזל הפרטצה ,םירגובמו רעונ
רחאלו תיברעב "הנגהה עורז לוק" תנחתב תיניירק התיה .'א גרבלקיימ
.הלשממה שאר דרשמבו ןוחטיבה דרשמב הדבע .לארשי לוקב הנידמה םוק

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

בויא יתרתחמ יוניכ – (ימאס) לאומש הירומ

ךירדה ,הרצבב ץולחה תעונת ףינס ישארמ .1924 תנשב הרצבב דלונ
.דאדגבב ןכב רחאלו הרצבב הילעה תדעו זכר ,ןוגראה תדעו זכר ,רנימסב
רבח היהו הנגהה עורזב ךירדה ,הרצבב הנגהה עורז ףינס ימיקמו ינושארמ
היה 1948 סרמב .רבדמה ךרד הלע 1947 תנשב .ריעב הנגהה תדקפמ
יתורשל ףרטצה .סרפל 48 ףוסבו קאריעל 'ב הילעל דסומה חילש
שאר ןגס דיקפתב שרפו ,כ"בשב םיברעתסמה תדיחי תא םיקה ,ןוחטיבה
.ע"חפב המחלמהו ידגנ לוגירב הקסעש תיצראה הקלחמה להנמו ףגאה
יאצוי ןוגרא תלהנה רבח .יאמצע ןיד ךרועכ קסוע םויכ
.קאריעב תיצולחה תרתחמה

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(הרינ) הניגר יחרזמ

תכירדמכ השמש ,םיכירדמ רנימס המייס .1934 תנשב ליבראב הדלונ
הדמל .תוניתנ תלילש תרגסמב התלע 1950 תנשב .םינולא ףינסב רעונ
האפרמ תיארחאכ ל"הצב התרש .ןלפק םלוחה תיבב תויחאל רפסה תיבב
תיארחא תוחאכ ןכמ רחאלו ,םילוח יתבב תוחאכ הדבע .תיאבצ
.םידלי תאפרמב

 

תומשה תמישרל הרזחב