תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

 

 

ירוא (טרבלא יאבב) רפש

רחאל ץולחה תעונתל םיפרטצמה ינושארמ .דאדגבב 1921 תנשב דלונ
,הרושהמ רבח רותב הנגהה עורזל ףרטצה ,תוצובק ךירדה רנימסב הרשכה
והירמש ,אפור הכלמ םהינב םיחילשל םירוגמכ שמיש ותיב .םיקילסב קסע
קילס קיזחה ףתרמבו.ןושארה רשקה רישכמ לעפוה ותיבב.םירחאו ןמטוג
ילארשי לייחכ תילארשי ץראה הדיחיה תועצמאב הלע 1944 תנשב .קשנ
.ןריאל חלשנ וז תרגסמבו ן"מאב תרש .הפיחל םשמו קשמדל אשמ תינוכמב
.1992 תנשב ותשרפל דע ןוחטיבה תכרעמב תרש

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

םהרבא (י'צרקש) דקש

קסעו ןושארה םיכירדמה סרוקב ףתתשה, "הנגה"ל ףרטצה, דדגבב דלונ
תילגיל יתלב ךרדב תולעל הסינ 1949 תנשב.קשנב שומישב תוצובק תכרדהב
יפסכ דחוש ןתמ תרומת ררחתשהל חילצהו הרטשמה ידי לע ספתנ, ןיקנח ךרד
.סרפ לובג ךרד חורבל ידכ הרצבל רבעוה םשמ .העונתה ידי לע ןתינש
קסע הב הרצבב ראשיהל ץלאנ אוה ןכלו םיליפעמ תצובק הספתנ תע התואב
ףרטצהו הצרא הלע םיישדוח רובעכ .סרפל רבע םימי שדוח רובעכו,הכרדהב
.תואלמגל ותשירפ דע לע-לא תרבחב דבע םינשה לכ ךשמב ,"לאומש ןג" ץוביקל

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

 

(ןושמש) ילא (ינאברהש) ןורש

רבח .םירגובמ תוצובק ךירדה ,'ב רנימס רגוב .1926 תנשב דאדגבב דלונ
.ךוכרכב ץולחה תעונת ףינס תמקהב לעפ .טרופסו הירפס ,ןוגרא תדעו
הדקפמה רבחו,רוזא דקפמו קשנ ךירדמ היה הב הנגהה עורזל ףרטצה
תיאשמב הלע 1947 תנשב .הילעל םכרדב םירבח ותיבב ןסכא .הנוילעה
ץוביק תא םיקהש ןיערגה לע הנמנ,םוחנ הדש ץוביקל ףרטצה .ןדרי ךרד
טפשמה תיב אישנ ןגס ,רעונ טפוש :םידיקפת אלמ .םיטפשמ דמל .רוא הונ
.ןולוח תייריע ריקי .םיריסא לש םירורחש תדעו ר"וי ,רעונל
. 2006 תנשב רטפנ

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(הדוהי ןב) ריאי (ינברהש) ןורש

,השכההו טרופסה תדעו רבח ,'ד רנימס רגוב .1927 תנשב דאדגבב דלונ
שפתנו רבדמה ךרד תולעל הסינ 1946 תנשב םירגוב תוצובק ךירדה
הסיטב הלע 1948 תנשב .רהוס תיבב םישדוח 4 בשיו ,3H -ב לובגב
,התלוח ץוביקל ןכמ רחאו ,השולשה תעבג ץוביקל ףרטצה .דולל דאדגבמ
לעופ 1962 תנשמ .ןובשח תייאר דמל,רצואהו תואלקחה ידרשמב דבע
.יאמצע ןובשח האורכ

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

לאיחי (לאתפ) ןושש

לש טרופסו ןוגרא תדעו זכרמ ,ו רנימס רגוב .1928 תנשב דאדגבב דלונ
ההובגה רפסה תיב רגוב .סרפ -ךוכרכ ךרד הלע 1949 תנשב .רעונה
.ךמסומ יאסדנה תדועת לבקו תודידמל
.תודידמ ינותנל הקלחמה להנמ ןגס היה תואלמגל ותאיצי ינפל

תומשה תמישרל הרזחב

 

 

(לאיתוקי יאויח) קחצי ןושש

תדעוו זכר ,רעונ ךירדה ,'ג רנימס םייס .1928 תנשב דאדגבב דלונ
.תיצראה תוריכזמה רבח ,ןוגרא תדעוו רבח ,תכרעמ תדעו זכר ,םיפינסה
1947 תנשב ,ותיבב םילוע ןסכא .הרזג דקפמו הנגהה עורזב רבח היה
רקבמכ דבע ,הלכלכב ןושאר ראות םייס .סוטמב גרבלקימ עצבמב הלע
.ינויצה סרגנוקב ריצ ,תורדתסהה לש לעופה דעווה רבח ,למע תשרב םינפ

 

תומשה תמישרל הרזחב