תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

'ב היילעל דסומה יחילש
 

 

םי-תודש ץוביק - ץיבוניבר-ברהב (סנוי) ןתנוי

1947 לירפא דע 1946 ראונימ :תוליעפה תפוקת
היילע :תוליעפה םוחת
הנגה :תינשמ תוליעפ

תומשה תמישרל הרזחב


 

ביבא-לת - יביב יכדרמ

1950 טסוגוא דע 1949 ילוימ :תוליעפה תפוקת
(הלודגה החירבה) היילע :תוליעפה םוחת
:םירפס
1983 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיירהנה תופנכ עבראמ" (1
תאצוהב 'ב-'א םיכרכ ,"קאריעב תיצולח-תינויצה תרתחמה" (2
.1988 ,לעפא,ןיקנבט-די ןוכמו םילשורי ,יבצ-ןב ןוכמ
2005 ,תרתחמה יאצוי ןוגרא תאצוהב ,'ד-'ג םיכרכ

תומשה תמישרל הרזחב

 

הוקת-חתפ - ריאמ-ןב (לבוי) דוד

1950 ראורבפ דע 1949 יאממ :תוליעפה תפוקת
היילע :תוליעפה םוחת

תומשה תמישרל הרזחב

 

ביבא-לת - תרופ-ןב יכדרמ

1951 ינוי דע 1949 רבמבונמ :תוליעפה תפוקת
(הימחנו ארזע עצבמ) היילע :תוליעפה םוחת
1996 ,בירעמ תאצוה ,"הרזחו דאדגבל" :םירפס

תומשה תמישרל הרזחב


 

הפיח - יקסב'צניפ-רוצנב (הקטומ) יכדרמ

1948 לירפא דע 1946 רבוטקואמ :תוליעפה תפוקת
הנגה :תוליעפה םוחת

תומשה תמישרל הרזחב