תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

'ב היילעל דסומה יחילש
 

 

ויזה רשג ץוביק - ןהכ ןויצ

1951 לירפא דע 1949 ילוימ :תוליעפה תפוקת
ידוהי לש םיניינעב ךכ-רחאו ,קאריע ידוהי לש היילע :תוליעפה םוחת
.ןאריא תונוטלש םע לארשי לש ץוחה דרשמ לש םירשקו ןאריא
1995 ,רואל האצוה ,ןוחטבה דרשמ תאצוה ,"הרזחו ןארהטל" :םירפס

תומשה תמישרל הרזחב


 

םי תודש ץוביק - יול לאיזוע

קאריע םורדב 1950 יאמ דע סראממ :תוליעפה תפוקת
דאדגבב 1951 יאמ דע 1950 ינוימו
היילע :תוליעפה םוחת
2000 ,תימצע האצוה ,"רבעה לא עסמ – לארשי-ץראל םיירהנה ץראמ" :תרבוח

תומשה תמישרל הרזחב

 

ביבא-לת - הירומ (ימס) לאומש

1948 ףוס דע 1947 תישארמ ,קאריעב (א :תוליעפה תופוקת
1949 ילוי דע ראונימ ,ןאריאב (ב
הצרא רזחו םילוע תצובק הוויל 1947 רבוטקואב (ג
1948 סראמב
היילע :תוליעפה םוחת

תומשה תמישרל הרזחב

 

רסונג ץוביקמ סייוג ,'ב היילעל דסומה - קייחס הידבוע

1943 ינוי דע לירפאמ :תוליעפה תפוקת
רקיעב יתחפשמ רוקיב

תומשה תמישרל הרזחב


 

רנרב-תעבג ץוביק - ינריס וצנא-םייח 'רד

1943 יאמ דע 1942 לירפאמ :תוליעפה תפוקת
קאריעב יטירבה אבצה דיל הנוב-ללוס גיצנ :תוליעפה םוחת
הנגהו היילע ,ךוניח :םיינשמ םימוחת

תומשה תמישרל הרזחב