תיצולח - תינויצה תרתחמה תעונת

םירחא תודסומ לש םיחילש
 

 

ירצב ףסוי

"הרוש"ב םיליעפהמ
רזחו ןיעידומל סיוג ךא ,ץראל וכרדב ןארהטל עיגה 1949 רבמצדב
,1951 ינויב ספתנש דע הב לעפו 1950 תישארב קאריעל
.1952 ראוניב הלתנו תוומל ןודינ

תומשה תמישרל הרזחב


 

ןיעידומה חילש - ר'גת הדוהי

םלוע רסאמל ןודנו 1951 יאמב ספתנ ,1951תישארמ קאריעב לעפ
.ץראל רזחו 1961 ראוניב ררחוש ,ךרפ תדובע םע

תומשה תמישרל הרזחב