םירקשו היילע ,תוצצפ לע

ריאמ ףסוי
 

 


ורמאמל הפיקמ הב לע הבחרהב ריאמ ףסוי ןאכ ביגמ ,תינויצה העונתה אשונב םישדוחמה םיחוכיווה תובקעב
."קאריע ידוהי" תרתוכה תחת ,THE LIK יאקירמאה ןואטיבב ,םינש רפסמ ינפל םסרפתהש ,ידעלג םיענ לש

.(ורכזל תדרפנ המישר האר) ךורב ורכז יהי .ומלועל ריאמ ףסוי ךלה וז המישר תביתכ רחאל רצק ןמז

דגנ יקנע המשאה בתכ אוה רמאמה לכ :ידעלג םיענ לש ילארשי-יטנאהו ינויצ-יטנאה ורמאמ תא ןויעב יתארק
ויתונעט לכל סחייתא אל .תינויצ תרתחמב רבח ,ינויצ היה ותורענבש םדא יפמ ,לארשיו תינויצה העונתה
.דדגבב תוצצפה תשרפו תינומהה היילעה :תוירקיע םייתשל קר אלא ,תוברה
 
 

ריאמ ףסוי

שיאכ תינומהה םתיילע יכו םיברעה םע םיבוט םיסחיב ויח קאריעב םידוהיהש ,ןעוט ידעלג :תינומהה היילעה
ךירפאו ידעלגל ימצעב בישא אל ינא .םינויצה דצמ הינונקו ללוש תכלוה ,םירקש לש האצות איה לארשיל דחא
אל םג ילואו ,תונויצל הדהאב דושח וניאש ,רכומ פ"שא שיאל ימוקמב תאז תושעל חינא אלא ,הלא ויתונעט תא
.תיניטסלפה תושרה ר"ויכ ןהכמה ,סאבע דומחמ - ןזאמ ובא אוה אולה ,םידוהי תבהאב

םתריגה תביס לע רקחמ ,1976 ילוי ,7 'סמ ןויליג ,"העילטלא" פ"שא ןואטיבב ןזאמ ובא םסרפ 1976 תנשב
."לגרה תטישפ ינמיסמ המכ - ףוסו הלחתה תונויצה" תרתוכה תחת ,לארשיל ברע תוצרא ידוהי לש
ברע תוצראב םג הרקש המל תגציימ המגוד רותב קאריעב םידוהיה לש םבצמל בחרנ םוקמ שדקוה רקחמב
םידוהיהש ןוויכמ ,ביצעמו קומע רתוי אוה ןוסאהו רורב רתוי אוה ןיינעה ,קאריעל רשא" :וב רמאנ ךכו ,תורחאה
הטיחשה תיב לא םריבעהלו םהישרושמ םרקעל ידכ םיצחלו םייוכיד ,םייוניע ,םירוסיי ולבס קאריעב םיברעה
תיתרבח ,תילכלכ ,תירוטסיה תשרומ המצעל הרצי קאריעב תידוהיה הליהקה תורודה תצורמב ...ינויצה
,םלועה ידוהי לש תיתוברתהו תיתדה הגהנהל זכרמה םינשב תובר תואמ ךשמב התייה יכ דע תיקנע תיתוברתו
המק רשאכ תחא סומלוק תכישמב הקחמנ הנש יפלא תשולש לש הירוטסיהו עתפל הנתשנ הז לכש אלא
...תינויצה תושיה תנידמ
- בצעו ןובאד ,רעצ תררועמ םידוהיה םיניתנה יפלכ ,עדומב אלשו עדומב ,םייברעה םירטשמה לש םתוגהנתה
ךותמ יצחו ןוילימל עיגמ לארשיב םיברעה םידוהיה רפסמ ...ןולקו הפרח דבלמ התוא תונכל לכונ אלש תוגהנתה
םתוא ונדמעה ונא .וניחא ,וניבורק םה לארשי תייסולכואמ םישילש ינש (רמולכ) ,ךרעב ןוילימ 2.75 לש הייסולכוא
תונמדזה םהל ונתנ אל .תרחא הרירב םהינפל דימעהל ילב וז הדמע טוקנל םתוא ונחרכה ונא ,ןיועה דצב
."ןודבאל תכללו תומל וא לארשיל רגהל וא :דבלב תויורשפא יתש ינפב םתוא ונדמעה ,תרחא
וחירכה וא ועינה הלש הינונק אלו הדיצמ תירקש הלומעת אל ,תונויצה אל :איה תחא ל"נה םירבדה תועמשמ
תוינידמה אלא ,םינש יפלא לש םישרוש םהל ויה הבש ,תאזה אצומה ץראמ דחא שיאכ תאצל קאריע ידוהי תא
.קאריע תולשממ לש תידוהי-יטנאה
 

תא ריבגהל ידכ תוצצפה תא וכילשה ,תינויצה העונתה דחוימבו ,םידוהיהש ,ןעוט ידעלג :דדגבב תוצצפה תשרפ
לש םירקמה ינשב הרורב היעטה ןאכ שי .תוצצפה תכלשה לש םירקמה לכ תא הנמ אוה .לארשיל היילעה
םשור רצויו ,םיצוציפה ועריא הבש ,הנשה תא ןייצמ וניא ידעלג .יולו עושעש ילנטס תויונכוס לע תוצצפ תכלשה
תפוקת םות רחאל ,1951 תנשב ועריא םה ,תמאה ןעמל .תינומהה היילעה לש המוציעב ועריא םה וליאכ
.רותיוול השקב שיגהל לוכי היה אל רבכ ידוהי ףאש העשו ,תוניתנה לע רותיווה וצ לבגוה הבש הנשה

םידוהיה לש םתאיצי תרבגהל ץחל ליעפהל הדעונ ןכא תוצצפה תכלשה :ידעלג לש וינועיטב שי תחא תמא
קאריע תלשממ ,םידדצה ינש ,רבד לש ותימאל ?עודמו ךכב ןיינועמ היה ימ :איה הלאשה ,םלוא .קאריעמ
.איה הילוקישמ תחא לכו ,םידוהיה לש הריהמ האיציב תוניינועמ ויה ,תינויצה העונתהו
התצר איהו תחא הנשל לבגומ היה קוחהש ןוויכ ,הריהמ האיציב תניינועמ התייה קאריעב תינויצה העונתה
,ופיצ םיקאריעה םינמואלהו קאריע תלשממ .םינמזה חולב דומעל

.םתוניתנ לע רתוול םידוהיה לש הלודג הריהנל ,קוחה םוסרפ ינפל םידוהיה לש הלודגה החירבה רחאל
רתוול זרדזהל אלש הצילמהו םידוהיה תובהלתה תא ןנצל הליחתב הלדתשה תינויצה העונתה ,תאז תמועל
סחייתה אל קוחהש ,המודכו םירתוומה דמעמבו האיציה ןפואב תורושקה תויגוס המכ רוריבל דע ,תוניתנה לע
,סרמ שדוחב ומשרנ רבכ תורשע המכ םלוא ,םושירה ידרשמל םהינומהב ורהנ אל םידוהיה םנמא .ןהילא
הצלאנ ,ידוהיה בוחרב הטילש דבאל אלש הרטמב ,זאו .לדגיו ךלי םרפסמש םינמיס ויה לירפא תישארבו
.ןנורתפ תא ואצמ םרט ןהילע העיבצהש תויעבהש תורמל ,םשריהל םידוהיל ריתהל העונתה
.האיציל םימשרנ אל םידוהיה עודמ רוקחל תשלובהמ יקאריעה םינפה רש שרד קוחה םוסרפ ירחא םייעובשכ

הריתה העונתהש רחאל תועש רפסמש ,אוה עודיש המ ךא .תשלובה לש הנקסמה התייה המ םיעדוי ונא ןיא
ויתוחוקל בורש ,דדגבב סאונ-ובא בוחרב הפק תיב רבעל הנושארה הצצפה הכלשוה ,םשריהל םידוהיל
.השק םהמ דחא ,ועגפנ םידוהי העברא .םידוהי
אל םידוהיהש ןוויכמ קרו ,םשריהל אלו ןיתמהל םידוהיהמ השרדש ,העונת התואש ,תעדה לע לבקתמ אל
.םשריהל םהב ץיאהל ידכ תוצצפ קורזת איה אקוודש ,םשריהל םהל ריתהל החרוכ לעב הצלאנ הל ועמשנ
.תאז ושעו ךכב םיניינועמ ויה ,קאריע תלשממ וא ,םינמואלהש רתוי ריבס

האצותכו ,בוטמש הדועסמ תסנכה תיב רבעל הלטוה הצצפ רשאכ ,14.1.1951 םויב עריא ינשה הרקמה
24,000-כ קר םלוא .םידוהי 84,000-כ האיציל ומשרנ םוי ותוא דע .םירחא ועצפנו םידוהי העברא וגרהנ ךכמ
.האיציל םיניתממ םידוהי 62,000-כ םש ורתונו קאריעמ לעופב ואצי

הלחה ,תונוש תוצראמ הטילקה רשוכ תולבגמ ללגב ?היינשל הנושארה הצצפה תקירז ןיב הרק המ
תטאה היה רבדה שוריפ .קאריעמ היילעה לע דחוימב תאז המשייו הטילק תוסכמ גיהנהל לארשי תלשממ
הלחה קאריע תלשממ .האיציה תצאהב םיניינועמ ויה םינמואלהו קאריע תלשממ ,התמועל .הילא היילעה
.קאריעמ םידוהיה תטילק תא ריבגהל התוא ץלאל ידכ ,לארשי תלשממ יפלכ םינווכמה םיצחל ליעפהל
,דדגבב םזוכירו קאריע ןופצב תורייעהו םירפכהמ םידוהיה תרבעה תא קאריע תלשממ הזריז רתיה ןיב
הכישמה לארשי תלשממ םלוא .םוי ידמ רבעמ תודועת 150 הניכהו רותיווה יכילהב לופיטה תא הריבגה
.קאריעל העבקש הסכמב וליפא הדמע אלו הלשב

תא לטבי אוהש ,םידוהיה תא הסיטמה הפועתה תרבח לע יקאריעה םינפה דרשמ םייא 21.8.1950 םויב
יקאריעה םינפה רש רזח 28.8.1950 םויב .םוי ידמ שיא 500 סיטהל התובייחתהב דומעת אל םא הנויכיז
םידוהי חוכב הכרד ריבעהל ידכ ןדרי םע רדסה אוצמל רתוחש ימ הלשממב שי יכ רפיסו ולש םויאה לע
.ילארשיה לובגה דע תוריישב

הליהקה לש הדעווהמ גיצנ ,הלשממה תושארב דומעל רזחש ,דיעס-לא ירונ ןימזה 18.9.1950-ב
ריהזהו ,לארשיב יולת םידוהיה תאצוה בוכיעש בטיה עדוי אוהש ,ול עידוהו םידוהיה תאיצי לע תיארחאה
דיעס-לא הוויצ תועובש השולש רובעכ ."תולובגל םידוהיה תא תחקל" גאדי אוה ,ךכ ךשמיי בצמה םאש
זא דעש דועב ,םוי ידמ שפנ 500 לש םתוניתנ תלילשל םירודיס תושעל הרטשמה לע
גיצנ דיעס-לא וילא ןימזה 12.10.1950 םויב .םוי ידמ שפנ 250 דע לש תוניתנ לולשל הגהנ הרטשמה
םישנא לבקל הצור הניא לארשיש רורב" :ןושלה וזב ול רמאו םידוהיה תא הסיטמה הרבחה לש ריכב
השריג ,םיניטסלפ 5,000 האיצוה לארשי ןורחאה ןמזב ... ןאכמ םאיצוהל הצרנש תפסונ הביס וז...הלא
:הרורב ונתדמע .םירחא תולובגל רבעמ ושרוג םירחא םיבר םיפלא ,ירצמה לובגל רבעמ לא חוכב םתוא
השענ ,רהמ רתוי ןאכמ ואצוי אל הלא םידוהי םא .הדימ דגנכ הדימ לומגל םיחרכומ ברע תוצרא ינב ונחנא
הממ הרשע יפ לודג רפסמ שרגל ונליבשב לק רתוי הברה .םינוריווא םיכירצ ונא ןיא ,ונמצעב םירודיס
תידיימ השחה לוחת ןכ םא אלא תאז השענ ונאו ...ןדריה רבע לובגל רבעמ ושריג םידוהיש
."ךתרבח לש תוסיטב

םיעצמאה לכ תא הטקנ ךכ םשלו ,םידוהיה לש הריהמ האצוהב דואמ תניינועמ התייה קאריע תלשממ
בצקב רוהנל קאריע ידוהי תא איבהל ידכ אל תאזו ,תוצצפה תכלשה היה םהבש ינוציקהו ,םיירשפאה
תלשממל זומרל ידכ םא יכ ,האיציל םיניתממו םהיתודווזמ לע םיבשוי ויה תובבר ירהש ,האיציל לודג רתוי
.האיציה בצק תא שיחהל התוא ץלאלו הנכסב םיאצמנ םידוהיהש לארשי

רבעל ןעטמ לטוה זא .תוניתנה תלילש וצ ףקות תעיקפ ירחא ,9.3.1951-ב עריא ישילשה הרקמה
ידוהי ףאל רשאכ ,הזכ השעמ עצבל העונתל שי ןיינע הזיא .דדגבב יאקירמאה היצמרופניאה דרשמ
וזרדזה ,תאצל ףוסב וצרו תעה לכ וטבלתהש םידוהיו ,תוניתנ תלילשל השקב שיגהל תורשפא ןיא
תלעפה :ךכב ןיינע קאריע תלשממל היה ,הז תמועל ?9.3.1951 ינפלש םינורחאה םימיב ומשרנו
םויב תאז לכב ,םידוהי תאצוה בצק לש תמיוסמ הרבגה תורמל ,ןכש .לארשי תלשממ לע ףסונ ץחל
םישדוח השיש לש הכרא הנתנ קאריע תלשממ .האיציל םיניתממ םידוהי 65,000-כ דוע ורתונ הז
.וללה םידוהיה לש םתאצוה תמלשהל

תא לארשי תלשממ הריבגה ,לכ ירסחל הליל ןב םידוהיה תא ךפהש ,ידוהיה שוכרה תאפקה רחאל
לע ףאו .םידוהי 20,000-כ ולעוה םיאבה םיישדוחה ךותו ,1951 סרמ עצמאמ לחה םידוהיה תאצוה
היצמרופניאה דרשמ לע 19.3.1951-ב ,רומאכ ,דחאה :םינעטמ השולש וכלשוה וללה םיישדוחב ,ןכ יפ
1951 ינויב 6-5 לילב ישילשהו ,יול תונכוס ןיינב לע 10.5.1951-ב ינשה ,יאקירמאה
.עושעש ילנטס תונכוס ןיינב לע
םינעטמ וכילשי העונתה וא םידוהיש םעטה המ ,בושו .דבלב םיניינבל םיקזנ ומרגנ םירקמה תשולשב
חיטבהל הרטמב תאז .ךכב ןיינע היה ןכא ,םיברעה םינמואלל וא ,קאריע תלשממל ?הז בצמב
ךות ,התשרה קאריע תלשממש ,ךכ ידכ דע .םידוהיה תאצוה תרבגהב דימתת לארשי תלשממש
יללושמ םידוהי ורתוויי אל הכראהה דעומ םותבש דבלבו ,דולל דדגבמ הרישי הסטה ,ןיע תמלעה
.קאריעב תוניתנ

וסחוי ,דדגבב תינויצה תרתחמה לש קשנה ינסחמ יוליגו תילארשיה לוגירה תשר תפישח תובקעב
םולשו ירצב ףסוילו ,לארשיל טלמיהל חילצהש ,הזאב'ח ףסויל :םירבח השולשל ל"נה הלבחה ישעמ
ישעמ תשולש תא קר םידוהיה םיריעצה ינשל סחיי םושיאה בתכ :אלפ הז וארו .תוומל ונודינש ,חלאצ
הז רבד ,ללכ ורכזוה אל ,םידוהי ועגפנ םהבש ,םינושארה הלבחה ישעמ ינש .םינורחאה הלבחה
.(25.10.1951 םוימ בעשלא ןותיע האר) ינשרוד רמוא