חספ לש הדגה ךותמ דומע

םוגרת - "חרש"ו תירבע)
(תוירבע תויתואב תיברעל
1901 ,קאריע
ריינ לע םימ יעבצב םירוטיע ,וידב סומלוק יצח די בתכ
.ףסוי לאקזחי ,םיסנ לואש י"ע בתכנ
בצק םיסנ לואש תחפשמ תמורת
תונמוא- ןויכראהמ תונומת