דאדגב ינברו ימכח

,ארזע לאקזחי ברה :לאמשל ןימימ םידמוע
,ירודכ ןושש ברה,יכדרמ ןועמש ברה,אסב הילא ברה
.םלעומ םייח ברה,הייתפ הדוהי ברה
,דל'גמ םהרבא לאומש ברה :לאמשל ןימימ םיבשוי
,ללה םהרבא ,שאמש םייח השמ,ןהכ ארזע
.דל'גמ םהרבא קחציו יולה השמ הילא ןושש
.1910 ,דאדגב
םישנא- ןויכראהמ תונומת