לאקזחי איבנה רבק

ליפיכ
'כה האמה לש הנושאר תיצחמ
'ג :םוליצ
ירוח .ד
דאדגב
.ל"ז רורב בקעי םהרבא 'רד ףסואמ םרתנ
תומקמ- ןויכראהמ תונומת